บรรยากาศในการทดสอบความรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนการสอนสองภาษา

    2014-02-24 05:19:19
        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ได้มีการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนการสอนสองภาษาของโรงเรียนต่างๆที่ทาง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2557  ทั้งนี้เพื่อนำตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนสองภาษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดขึ้น   โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้   ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการพูด ทักษะด้านการอ่าน และทักษะด้านการเขียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอีกมากมายตลอดะยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ    ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา คาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนเหล่านั้นได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  ดังนั้น นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ต่างประเทศ ได้อีกทางหนึ่งด้วย