อบจ.สงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2014-02-23 14:42:23
        เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นแนวคิดและนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา โดยในเบื้องต้นได้ร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในดำเนินงานตามโครงการฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง อบจ.สงขลา กับ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (MOU) อาทิ วิทยาลัยพยาบาล ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเข้ามาดูแล และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และดูแลผู้สูงอายุทางวิทยาลัยพยาบาลต้องดำเนินการฝึกอบรมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้  มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการ  เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น รวมไปจนถึง  เรื่องการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการ เป็นต้น      ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในลำดับต้นๆที่ทาง อบจ.สงขลา องค์กร และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันขับเคลื่อนให้โครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง