นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริบาล และการส่งเสริม พัฒนาสวนประวัติศาสตร์ฯ

    2014-02-20 20:17:37
                          วานนี้ (วันที่ 20 ก.พ.57) ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อยกระดับให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานในด้านการให้บริการท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากสวนประวัติศาสตร์ฯ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่มีความได้เปรียบทางด้านบรรยากาศ และความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม อาทิ มีภูมิทัศน์โดยรอบที่เป็นสวนสาธารณะ เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น                      นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริบาลฯ ซึ่งเป็นศูนย์ผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมแบบครบวงจร  อาทิ การจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือ การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสวัสดิการในรูปแบบการบริการในด้านต่างๆ โดยเป็นแนวคิดและนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้คัดเลือกสถานที่บริเวณสวนประวัติศาสตร์ฯ เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์บริบาลฯ พร้อมกันนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า และของที่ระลึก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง