นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

    2018-05-24 09:30:01
    23 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจารึก ไชยประภา รักษาการผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา และระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นสำคัญเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายจารึก ไชยประภา รก.ผอ.กองผังเมือง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail)