นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการระดมทุนลุ้นรางวัลฯของสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด

    2014-02-20 12:25:02
        วันนี้ (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557) ที่บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการระดมทุนลุ้นรางวัล และสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี 2557 พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ    สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อยจัดขึ้น โดยมีความมุ่งหวังเพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกฯได้มารวมตัวพบปะ ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกันภายในหมู่คณะ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย ได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งการออม ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชาวอำเภอสะบ้าย้อย อันจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี และความมีสันติสุขของสมาชิกฯ ได้อีกทางหนึ่ง