รองนายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะนักเรียนตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาดฯ

    2014-02-14 11:06:39
          เมื่อวานนี้ (วันที่  13  กุมภาพันธ์  2557)  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี  ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบรรยากาศในการทำงานของ อบจ.สงขลา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียน ตชด. บ้านบาโรย สมาชิกยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด จำนวน 111 คน พร้อมกันนี้ นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด อบจ.สงขลา ได้เป็นวิทยากรคอยบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ       สำหรับโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และโครงการบำเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวรนารีเฉลิม กับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอาสายุวกาชาดได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องตามภารกิจของสภากาชาดไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านั้นได้ศึกษา ค้นคว้าความรู้ต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและเกิดกระบวนการทางความคิด สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง