รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

    2014-02-12 18:25:34
                 วันนี้ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557) นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณตลาดโก้งโค้งมาร์เก็ตวิลลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม              สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความมุ่งหมายที่จะดำเนินการปรับรูปแบบของพื้นที่บริเวณตลาดโก้งโค้งฯใหม่ โดยจะเน้นให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวได้กลายเป็นปอดของคนหาดใหญ่ และสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ภายในบริเวณการจัดงานทางหน่วยงานจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป อาทิ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP ของจังหวัดสงขลา กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสงขลา กิจกรรมการจัดงานอาหารสงขลา กิจกรรมงานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดสงขลา เป็นต้น ซึ่งแนวทางการดำเนินงานข้างต้นถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย