รองนายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

    2014-02-10 12:43:25
         วันนี้ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการเสริมองค์ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย       นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมไปจนถึงระบบบริหารงาน การจัดการ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติต่อไป