นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ บ้านนาป๋อง ม.7 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

    2014-02-09 20:28:21
    วันนี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ บ้านนาป๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ บ้านนาป๋อง สร้างขึ้นมีวัคถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมของชมรม ใช้เป็นสถานที่ติดต่อประสานงาน และใช้สำหรับการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ สำหรับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นั้น ถือเป็นนโยบายหลักที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการส่งเสริมศักยภาพทั้งในระดับบุคคล และองค์กรของผู้สูงอายุ