รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-fi)

    2014-02-07 18:31:27
           วันนี้ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน (เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย  :  Wi-Fi)  โดยได้เชิญผู้บริหารจากบริษัท  ทีโอที   จำกัด  (มหาชน)   มาร่วมปรึกษาและให้คำชี้แนะเกี่่ยวกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามโครงการข้างต้น ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน       สำหรับการดำเนินงานตามโครงการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน (เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย:Wi-Fi) ถือเป็นนโยบายหนึ่งของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ได้เน้นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว รอบด้าน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกทางหนึ่ง