อบจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ ฯ

    2014-02-07 11:26:34
        วานนี้ (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ) ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก   สำหรับการประชุมดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นและปัญหาความต้องการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ 6. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป