อบจ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในงานวันคนพิการฯ

    2014-02-06 18:56:52
          วานนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาขึ้น โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากเทศบาลเมืองคอหงส์ กลุ่มองค์กรคนพิการ นักเรียนพิการจากสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก     การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส ...สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันคนพิการจังหวัดสงขลาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมที่มีต่อคนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมสิทธิและโอกาสให้คนพิการได้ทัดเทียมกับคนปกติในทุกๆด้าน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ เคารพและยอมรับคนพิการว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติที่มีความแตกต่างในสภาพทางกาย แต่มีความเสมือนกันอย่างเท่าเทียมในสิทธิของความเป็นมนุษย์    สำหรับการจัดกิจกรรมภายในวันนี้  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมลงนามบันทึกความมือ (MOU) กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือด้านนโยบายและยุทธศาตร์เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบกายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ การออกบูธนิทรรศการ การแสดงบนเวทีจากกลุ่มองค์กรคนพิการและนักเรียนพิการจากสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดสงขลา การเสวนาในหัวข้อขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส ...สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ตลอดจนการให้บริการต่างๆแก่ผู้พิการและผู้ที่มาร่วมงาน