อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษา (โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์)

    2014-02-04 19:35:09
         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรีชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษา (โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์) ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของสถานศึกษา(โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์) ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านทรัพย์สิน รวมไปจนถึงด้านการบริหารทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์     สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะประสานความเข้าใจร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนสถานศึกษา (โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ทางผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาให้กลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้