นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดป้าย ศูนย์ออกกำลังกายของชุมชนคลองหวะ

    2018-05-28 09:34:58
    24 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับทุกภาคส่วนทำพิธีเปิดป้าย ศูนย์ออกกำลังกายของชุมชนคลองหวะ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในชุมชนคลองหวะ และเป็นนโยบายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเรื่องของคุณภาพชีวิต ที่จะให้ประชาชนทุกคนได้หันมาออกกำลังกาย