ภาพบรรยากาศในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรซ่อม บำรุง ดูแล รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมมายเฮาส์

    2014-02-04 11:53:56
       อบจ.สงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร ซ่อม บำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการซ่อม บำรุง และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด   สำหรับเนื้อหาในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม บำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Windows 8.1 และการเชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์มือถือทุกร่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้างต้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2557 - วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมายเฮาส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 รุ่นๆละ 107 คน    โดยบรรยากาศในการฝึกอบรมในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ,รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2557 )มีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายทะเบียน 086-4883290