ภาพบรรยากาศการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Microsoft Windows และ การสร้างตารางทำการฯ

    2014-02-03 22:01:59
          อบจ.สงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตร Microsoft Windows และการสร้างตารางทำการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยสามารถสร้างตารางทำการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน และสังคม      ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในระหวางวันที่ 13 มกราคม - 4 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 รุ่นๆละ 107 คน  โดย พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในรุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2557) และรุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2557) สำหรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทาง อบจ.สงขลา จะจัดอบรมไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2557)