นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ

    2014-02-03 21:32:48
         วันนี้ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554  2555 และ 2556 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ โครงการอาคารศูนย์ OTOP โครงการอาคารวิทยบริการ และโครงการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน