รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

    2014-02-02 12:59:44
          เมื่อวานนี้ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557) นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งทางองค์การบริหารได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน    สำหรับกิจกรรมการอบรมภายในงานได้แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษา รวมไปจนถึงการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำโครงสร้างรายวิชา การวางแผนการประเมิน การจัดทำผังมโนทัศน์ และการออกแบบการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้