รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทั่วไปฯ

    2014-02-02 12:32:31
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไปในด้านต่างๆเพื่อรองรับอาเซียน ในระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลาให้พร้อมรับกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 คน ทั้งนี้ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ -รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 33 คน -รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2557 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 32 คน -รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน    สำหรับบรรยากาศในพิธีปิดการอบรม  นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไปในด้านต่างๆ เพื่อรองรับอาเซียน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท