อบจ.สงขลา พบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ในโครงการ อบจ.สัญจร

    2018-05-28 09:36:26
    4 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ อบจ. พบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ในโครงการ อบจ.สัญจร ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจาก อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อาทิเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อบต.คูขุด อบต.ท่าข้าม เทศบาลตำบลพะตง กลุ่ม อสม.คอหงส์และประชาชนทั่วไปร่วมในเวที อบจ.สัญจร ทั้งนี้ เพื่อที่จะแถลงผลงานให้ประชาชนได้ทราบ ถึงการจัดสรรงบประมาณมาลงในโครงการต่างๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทั้งเทศบาลและอบต. ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน ก็เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไป ว่าประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ ที่จะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการในเรื่องใด