อบจ.สงขลา จัดประชุมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2556

    2014-01-29 16:35:27
       วันนี้ (วันที่ 29 มกราคม 2557) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 ได้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554ได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา นอกจากนียังได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อสรุปวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป