นายก อบจ.สงขลา ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดสงขลามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้แก่ผู้ประสบเหตุทางถนน

    2014-01-28 18:52:11
              วันนี้ (วันที่ 28 มกราคม 2557)ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สงขลา ขนส่งจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โดยผู้พิการที่ได้รับมอบอุปกรณ์ในวันนี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจนทำให้เป็นผู้พิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 23 ราย ซึ่งอุปกรณ์ที่มอบ ได้แก่ ขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 5 ราย ขาเทียมระดับเหนือเข่า จำนวน 7 ราย รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน 10 ราย และเตียงนอนพร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน 1 ราย            สำหรับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ทางกรมขนส่งทางบกได้นำรายได้จากการประมูลเลขสวยของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพ มอบแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนนจนเป็นเหตุให้ร่างกายพิการ ทุพพลภาพ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทัดเทียมกับคนปกติ