รองนายก อบจ.สงขลาร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

    2014-01-27 12:20:59
       วานนี้ (วันที่ 26 มกราคม 2557) นายธนกร  จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัสดุ หรือวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     สำหรับประเด็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นความสำคัญไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่สายตานักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นตาลโตนด ซึ่งถือเป็นต้นไม้เศรษฐกิจของชุมชนในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนอันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของตาลโตนดมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ หรือการนำมาแปรรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน    ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะศึกษาวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับตาลโตนดที่เกษตรกรสามารถพัฒนาความรู้ทั้งในเชิงภูมิปัญญาชาวบ้านและความรู้สมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการดำรงอาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง