เลขานุการโท สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายก อบจ.สงขลา

    2014-01-22 15:34:42
       วันนี้ (วันที่ 22 มกราคม 2557) Mr.Robin Bednall เลขานุการโท ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา    สำหรับการเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ ทางเลขานุการโทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือข้อราชการ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   ในโอกาสนี้  เลขานุการโทฯ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองในภาพรวมของจังหวัดสงขลา รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในผลักดันการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม