นายก อบจ.สงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของนักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลนาหมอศรี ครั้งที่ 13

    2014-01-21 08:06:14
       วานนี้ (วันที่ 20 มกราคม 2557) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนตำบลนาหมอศรี ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 3 มีนาคม 2557 โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้    ทั้งนี้การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลนาหมอศรี เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างที่มีอยู่เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่หันไปใช้ยาเสพติด ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้มีขบวนพาเหรดของเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้นำชุมชน อาทิ ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาหมอศรี และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาหมอศรี เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดเคารพประธานอย่างสวยงามและคึกคักอย่างยิ่ง