นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3)"

    2014-01-18 12:00:02
          วันนี้ (วันที่ 18 มกราคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การปฏิบัติตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)" โดยมี นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และ แผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผุู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้