นายก อบจ.สงขลา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

    2014-01-17 20:56:34
         วันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2557) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งมายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง   จังหวัดสงขลา เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤษฎา   บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสภากาชาดไทย ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ       จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ประชาชนจังหวัดสงขลาสืบไป