อบจ.สงขลา ร่วมจัดงานวันครูเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

    2014-01-17 10:03:14
         วันที่ 16 มกราคม 2557 นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2557 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีฯ     วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครูและกระทรวงศึกษาธิการโดยคุรุสภาได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีแก่นสาระการจัดงาน "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" ในส่วนของการจัดงานวันครูในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และหน่วยงานการศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวที ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู ทั้งนี้ ยังให้ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอีกด้วย