อบจ.สงขลา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียน

    2014-01-13 16:34:05
      วันนี้ (วันที่ 13 มกราคม 2557) เวลา 13.30 น. ที่ลานกิจกรรมโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียน ซึ่งถือเป็นบทบาทหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะนำความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ในการวางแผน/โครงการให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่    ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารฯ ส.อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มภาคีองค์กรเครือข่ายต่างๆ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน โดยมีนายนวพล บุญญามณี ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   หลังจากนั้น วิทยากรกระบวนการจัดการประชุม ได้เริ่มเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ โดยได้นำเสนอข้อมูลถึงความเป็นมาในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลานกิจกรรมโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ต พร้อมทั้งแนะนำผู้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ลำดับถัดมา นายนวพล บุญญามณี ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงนโยบายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายนิพนธ์ บุญญามณ๊) พร้อมทั้งทิศทางในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้พร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว และใช้บริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา อันจะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามมาเป็นลำดับ