นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ

    2014-01-11 12:42:39
         วันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2557) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ร่วมงานกว่า 2,900 คน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา      ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับเด็กๆทุกคนที่มาร่วมงานวันเด็ก รวมทั้งกล่าวถึง การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้อ่านสาส์นของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีคำขวัญว่า "กตัญญูู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง" ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า  พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จับฉลากของรางวัลมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน