นายก อบจ.สงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2557

    2014-01-07 11:15:51
       ในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2557 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม    นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ตามนโยบายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1. นโยบายเร่งด่วน 2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 3.นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.นโยบายด้านการพัฒนา การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 6.นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 7.นโยบายด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 8.นโยบายด้านการพัฒนาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 9.นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำชับและเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกับขับเคลื่อนภารกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดสงขลา