นายก อบจ.สงขลา แถลงผลงานในวาระครบรอบ 4 เดือน หลังจากเข้าดำรงตำแหน่งฯ

    2014-01-06 12:03:49
        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้แถลงผลงานในวาระครบรอบ 4 เดือน หลังจากเข้าดำรงตำแหน่งฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง     นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้น่าอยู่และยั่งยืน ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่าการดำเนินงานดังกล่าวจำต้องอาศัยกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารงาน การประสานงานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วน และความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกระดับ    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงาน จึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบจ.ฯ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนดังนี้ 1.นโยบายเร่งด่วน 2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 3. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5. นโยบายด้านการพัฒนา การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 6.นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 7. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานและการจราจร 8.นโยบายด้านการพัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ9.นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ       นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวต่อว่า ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา การดำเนินภารกิจต่างๆภายใต้นโยบายข้างต้น ทาง อบจ.สงขลา ได้ขับเคลื่อนการทำงานโดยได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ อบจ.สงขลา มาปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้    1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน ทางอบจ.สงขลา ได้ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะโรงเรียน ตชด. จำนวน 10 โรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าอาหารเช้า และนม เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ตชด.ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันนโยบายในการโอนย้ายโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ให้มาสังกัด อบจ.สงขลา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีหอพักให้บริการแก่นักเรียน โดยทาง อบจ.สงขลา จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นตามความถนัดของนักเรียน ไม่ว่า จะเป็น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ เป็นต้น   2. นโยบายเร่งด่วน 2.1) อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นอีก 950 ชุด ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งจะดำเนินการรวบรวมกล้องวงจรให้มาเก็บไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพในวินัยทางการจราจร 2.2)สร้างรถโมโนเรล เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประชุมคณะทำงานฯ โดยคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ จะนำเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่นำร่อง 2.3) เพิ่มแพขนานยนต์ ซึ่งในขณะนี้ทาง อบจ.สงขลา ได้เพิ่มจำนวนแพขนานยนต์ ขึ้นมา 1 ลำ และเปิดใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2.4) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทาง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการขุดลอก คู คลองต่างๆ พร้อมทัั้งการเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชน 2.5) สร้างศูนย์กำกับดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรฯ ในขณะนี้ทาง อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่สำรวจในการก่อสร้างศูนย์ฯ ณ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ติณสูลลานนท์ บนพื้นที่ 80 ไร่ โดยเบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาท   3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพ อสม. 3.2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถพยาบาลให้ รพ.สต. จำนวน 25 คัน 3.3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถตรวจการณ์ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านนำร่อง จำนวน 20 คัน   4.นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ ทาง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันฟุตบอลสงขลาลีก โดยผ่านทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สงขลา ซึ่งจะเริ่มประเดิมการแข่งขันในนัดแรก วันที่ 25 มกราคม 2557    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดให้ความสำคัญกับการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของ อบจ.สงขลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งอาศัยความร่วมมือประสานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และสอดรับกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งด้าน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงทางอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน