นายก อบจ.สงขลา ไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

    2014-01-05 08:19:03
         วานนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2557) ณ บริเวณย่านเมืองเก่า ถนนนางงาม เขตเทศบาลนคสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเดินทางไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พร้อมถวายผ้าหน้าโต๊ะแท่นบูชาห่มผ้า 7 สี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสงขลาเคารพนับถือต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อันจะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว          ลำดับต่อมา ได้เดินทางไปศาลเจ้าพ่อกวนอู และเยี่ยมชมโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ (เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีน) ซึ่งปัจจุบัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยทางหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนสอนให้ได้มาตรฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษากับวัฒนธรรมจีน อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งจะมีแนวโน้มทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมส่งผลให้สภาพสังคมจะมีวัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ความพร้อมในเรื่องภาษาจีน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรคำนึงถึงเพื่อพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้