นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    2018-05-28 09:42:02
    26 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.15 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่าย ตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียด ที่กำหนดตามระเบียบ และข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป