นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสะเดา

    2013-12-30 20:02:33
          วันที่ 28 ธันวาคม 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา        สำหรับพื้นที่อำเภอสะเดา ถือเป็นอำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา มีเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีด่านศุลกากรขนาดใหญ่ถึง 2 ด่าน คือด่านสะเดาหรือด่านไทยจังโหลน ที่บ้านด่านนอก ตำบลสำนักขาม และด่านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ มีมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้นอำเภอสะเดา จึงถือเป็นเมืองเศรษฐกิจริมชายแดนที่สำคัญของจังหวัดสงขลา      นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เผยว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสะเดาที่ผ่านมา  ในระยะยาว ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยจะดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งจุดเสี่ยงต่างๆ อาทิ ด่านนอก ด่านปาดังเบซาร์ พื้นที่ในเขตเมืองสะเดา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะสนับสนุนให้รถ Segway และรถตรวจการณ์ ตระเวนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสงขลาอีกด้วย