นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล "สงขลาลีก"ระดับอำเภอและระดับจังหวัด

    2013-12-25 08:29:27
              ในช่วงบ่าย (วันที่ 24 ธันวาคม 2556) ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอล "สงขลาลีก"ประจำปี 2557 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด           สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอล "สงขลาลีก" ในครั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนภายในจังหวัดสงขลาได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาตามความถนัด ความสมัครใจ และกระทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังคำกล่าวที่ว่า "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ"