นายก อบจ.สงขลา เข้าปรึกษาในเรื่องที่ทางหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้นำเสนอโครงการ "Songkhla's First Chinatown"

    2018-05-28 09:42:49
    26 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.45 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมขอปรึกษาหารือกับพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาในเรื่องที่ทางหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้นำเสนอโครงการ "Songkhla's First Chinatown" หรือเส้นทางมังกรเมืองสงขลา ชุมชนชาวจีนแห่งสยาม และโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 4 ปี โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องสถานที่สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้สำรวจพื้นที่บริเวณวัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร เพื่อจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช