อบจ.สงขลาจัดพิธีปล่อยแพขนานยนต์ (อบจ.11)

    2013-12-23 15:13:19
               ในช่วงเช้า (วันที่ 23 ธันวาคม 2556) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดพิธีปล่อยแพขนานยนต์ (อบจ.11) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนผู้มาใช้บริการแพขนานยนต์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ       สำหรับแพขนานยนต์ ลำอบจ.11 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับโอนมาจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 งบกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน 19 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการการจ้างต่อแพขนานยนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด่านพรมแดนชายแดนไทยมาเลเซีย จำนวน 1 ลำ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คาดว่า แพขนานยนต์ลำดังกล่าว (อบจ.11) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนที่ข้ามฟากมาจากฝั่งอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร ให้มีการสัญจรได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น