นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2013-12-23 10:07:03
           ช่วงเช้า วันที่ 21 ธันวาคม 2556  นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้จัดสรรพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1.5 ล้านตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบริเวณอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้มีประมงจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และชาวประมงร่วมกันปล่อนพันธุ์กุ้งเป็นจำนวนมาก       ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ทั้งนี้ทางหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน อาทิ โครงการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินการที่ช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กลับสู่แหล่งน้ำเพื่อให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยสร้างรายได้ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนประมง รวมไปจนถึงความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรไทยด้วย