อบจ.สงขลาจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 2

    2013-12-23 09:02:13
           เวลา 09.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตบอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพะวง และชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ         สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนชนในชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ "กีฬา" ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสมัครสมาน สามัคคี จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนและท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญหันมาออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์