นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาฯ

    2013-12-03 13:14:57
               วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลา          จังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน          สำหรับการประชุมในวันนี้ นายกฤษฎา บุญราช ผุู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมรับ-ส่ง เสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ส่วนเรื่องต่อมา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งนับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งทีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พ่อหลวงของปวงประชาชนชาวไทยโดยพร้อมเพรียงกัน