นายก อบจ.สงขลา และที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ

    2013-11-28 13:56:12
                     เมื่อเวลา 09.00 น. (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ) ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำอสม. และแกนนำสร้างเสริมสุขภาพในเขตอำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอจะนะ ทั้งนี้ พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย                  ในขณะที่บรรยากาศของการอบรม ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้บรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยคาดหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะนำไปพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน พร้อมนี้ยังได้มอบกระเป๋าชุดคัดกรองโรคขั้นพื้นฐานให้แก่แกนนำ อสม. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยื่งมากขึ้นในอนาคต