นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท. พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกฯ

    2013-11-27 14:57:16
                ช่วงบ่ายของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิก อกท.ดีเด่น            สำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสมาชิก อกท.จากทุกหน่วยในภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร การสัมมนาทางวิชาการ การเสนองานวิจัยของครูอาชีวเกษตร การบริการอาชีพสู่สังคม 108 อาชีพ การแสดงและการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก อกท. ฯลฯ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเกษตรประมงให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้