รองนายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ฯ

    2013-11-25 13:47:24
            ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมเดินรณงค์ตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ภายใต้แนวคิด "รัก...ไร้รุนแรง" (STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN) ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 07.00น.        สำหรับในช่วงเวลา 09.00 น. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่อันพึงมีตามกฎหมาย ซึ่งมีกลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และนักศึกษาเข้าร่วมงานฯ โดยภายในพิธีเปิดงานฯมีนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวเปิดงานฯ