รองนายก อบจ.สงขลาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม"พาน้องท่องฟ้า"เพื่อเด็กชายแดนใต้

    2013-11-22 15:20:38
                 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ การบินไทย จัดกิจกรรม " พาน้องท่องฟ้า" เพื่อเด็กชายแดนใต้ บินชมทัศนนียภาพบริเวณอ่าวไทยและจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ โดยมีนายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และเด็กด้อยโอกาสกว่า 200 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และแนวขอบชายแดนจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการ "พาน้องท่องฟ้า"เพื่อเด็กชายแดนใต้               สำหรับเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษ เดินทางโดยเครื่องบินแอร์บัส เอ 380-800 ของการบินไทย เที่ยวบินพิเศษ TG 8976 พาเด็กๆบินชมทัศนียภาพโดยรอบ เกาะสมุย-เกาะพงัน-อ่าวไทย-ทะเลสาบสงขลา-สะพานติณสูลานนท์ ทั้งนี้มีวัตถถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับประสบการณ์จากการเดินทางโดยเครื่องบิน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆนำไปใช้ในการเลือกประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในอนาคต ขณะเดียวกันยังสามารถปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ