นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเทพา จำกัด

    2013-11-20 09:37:44
              ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเทพา จำกัด ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกร และโดยการจดทะเบียบเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจและบริการของสหกรณ์การเกษตรฯ ประกอบด้วย            1.ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนรู้จักการลงทุน โดยสนับสนุนให้สมาชิกถือหุ้นสหกรณ์            2.ส่งเสริมและสนับสนุนการออมแก่สมาชิก            3.สนับสนุนด้านสินเชื่อสมาชิกเพื่อการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น มีอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม และมีเงินเฉลี่ยคืนทุกปี            4.ธุรกิจการซื้อ โดยจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในราคายุติธรรม            5.การจัดสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาขิกและบุคคลในครอบครัว            6.บริการอื่นๆ