นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา..จะไปทางไหนดี?

    2013-11-19 17:48:48
            ช่วงสายของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา..จะไปทางไหนดี? สำหรับรายละเอียดเนื้อหาในการประชุมฯ มีการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยและสรุปภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาที่ควรรู้ โดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ " การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง "/สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานและนำเสนอความเป็นมาของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ ภายใต้ MOU มอ.-สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นข้างต้น           สำหรับกิจกรรมการระดมสมองในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาเข้าร่วม อาทิ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  ดร.ภาสกร ธรรมโขติ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ศ.เกียรติคุณดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คุณสมพร สิริโปราณานนท์ (ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา) คุณชิต สง่ากุลพงศ์ (ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา) และผู้แทนธนาคารแห่งประเทศ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ได้จากการระดมสมองจากผูัทรงคุณวุฒิเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับกระบวนทัศน์การทำงานขององค์กรให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสงขลาในอนาคตได้เป็นอย่างดี