นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศในการลงคะแนนเสียงรับโอนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ฯ

    2013-11-18 17:41:09
           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ยื่นขอประเมินความพร้อมในการขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนความสมัครใจในการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556       ช่วงบ่ายของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศในการลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงความสมัครใจในการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยผู้ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ทั้งนี้บรรยากาศในการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความราบรื่น