นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม

    2018-06-01 10:54:51
    28 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม ประธานกรรมการ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เจ้าของโครงการและคณะกรรมการ ในโอกาสเดินทางมา คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ชั้น 4 ห้องวิเชียรคีรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ส่งแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้ผ่านการตรวจแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในเบื้องต้น โดยได้นำเสนอโครงการนวัตกรรม การจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ ดังนั้นคณะกรรมการจากสถาบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเอกสารตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการ โครงการนวัตกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา