นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ

    2013-11-18 16:52:49
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในฐานะแกนนำด้านสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับแกนนำ อสม.และแกนนำสร้างเสริมสุขภาพทั้ง16อำเภอในจังหวัดสงขลา ให้สามารถพัฒนาระบบการเฝ้่าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนในเบื้องต้นได้          เมื่อเวลา 08.00 น. วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่ บ้านคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีอสม.และแกนนำด้านสุขภาพของบ้านคลองหวะ อำเภอาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดคัดกรองโรคขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน